logo
Dongguan Dosin Precision Industry Co., Ltd.
주요 제품:RF PCB 패널 마운트 동축 커넥터 케이블 어셈블리 어댑터, 안테나, BNC MINI-BNC CCTV 카메라 RP SMA PR-SMA SSMA,HSD Fakra 자동차 커넥터 케이블